Меню Затваряне

Процедура за набиране на оферти за доставка на производствено оборудване

МАТ ООД обявява процедура за набиране на оферти за доставка на производствено оборудване с предмет Доставка на производствено оборудване: Обособена позиция 1: Вертикален обработващ център…

Проект „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“

МАТ ООД е бенефициент по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-6.002 – „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“. В тази връзка…

На 20.06.2016 г. „МАТ” ООД сключи договор по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020

На 20.06.2016 г. „МАТ” ООД сключи Договор № BG16RFOP002-2.001-0492-C01 за безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020. Наименование на проекта: Подобряване на…