Меню Затваряне

ПОЛИТИКА НА СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО, ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА И ОКОЛНАТА СРЕДА на ръководството на „МАТ“ ООД

Ръководството на “МАТ” ООД – Разград е посветило усилията си да утвърждава фирмата, като надежден и отговорен партньор на своите клиенти и контрагенти, в съответствие със стратегическата насоченост и контекста на фирмата.

Стремежът на Ръководството е, чрез подобряване на вътрешно-фирмената организация и взаимодействието на отделните звена при реализирането на продуктите, да изгражда партньорство със заинтересованите страни, основано на взаимно доверие и гарантирано качество.

Ръководството работи целенасочено за изпълнение на приложимите изисквания, премахване на опасностите и намаляване на рисковете, свързани с осигуряване на здравословни и безопасни условия за работа, за предотвратяване на свързани с работата наранявания и заболявания, опазването на околната среда, включително предотвратяване на замърсявания.

Чрез този подход, ръководството цели осигуряване на високо качество, постоянно подобряване на здравословните и безопасни условия на труд и намаляване на негативното влияние върху аспектите на околната среда, при изпълнение на дейностите, за удовлетворяване на изискванията и очакванията на всички заинтересовани страни.

Осъзнавайки факта, че непрекъснатото подобряването на качеството, здравословните и безопасни условия на труд и опазването на околната среда са решаващите фактори в конкурентната борба, а управлението на качеството, ЗБР и околната среда са вярното средство за завоюване на водещи пазарни позиции и спечелване на позиции в обществото, считаме, че разработването, внедряването, сертифицирането и поддържането на ефективна Интегрирана система за управление, отговаряща на изискванията на БДС EN ISO 9001:2015, БДС EN ISO 14001:2015 и БДС EN ISO 45001:2018 е ключа към икономическия растеж и просперитета на фирмата.

УПРАВИТЕЛ:  

   /инж. Джипо Джипов/