Меню Затваряне

Оперативна програма РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

"МАТ" ООД

Фирма „МАТ“ ООД стартира изпълнението на проект по програма „Развитие на човешките ресурси”, процедура „ОБУЧЕНИЯ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА“.
Обученията по проект № BG05M9OP001-1.021-0379 “Възможности за обучения за заетите лица в "МАТ" ООД“ е планирано да се реализират в рамките на 6 месеца. Размерът на безвъзмездна финансова помощ е 84 975.00, от които 72 228.75 лева европейско финансиране, 12 746.25 национално съфинансиране.
Настоящото проектно предложение има за главна цел да се предоставят възможности за заетите лица в "МАТ" ООД да повишат своите знания и умения. Това ще бъде постигнато благодарение на заложените специфични цели свързани с планираните обучения за професионална квалификация. За "МАТ" ООД е важно да притежава обучени и можещи кадри, за да може да посреща нуждите на своите клиенти, да заема предни позиции сред своите конкуренти и да отговаря на адекватно на бързо променящия се пазар.
Проектът ще спомогне да се постигне развитие, както в човешките ресурси на фирмата, така и в планираната стратегия на "МАТ" ООД за повишаване на производителността и привличане на нови клиенти.
В рамките на изпълнението на проекта е предвидено да се изпълнят две обучения за продобиване на професионална квалификация за заети лица в предприятието. Успешно преминалите обученията ще имат възможност да надградят своите умения, да бъдат мотивирани да разгърнат потенциала на работните си места.
Тези цели на проекта пряко кореспондират и допринасят за активното изпълнение на две от целите на стратегията на ЕС „Европа 2020”, а именно целите в областта на трудовата заетост и борбата с бедността и социалното изключване.
Процедурата се реализира в рамките на Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“ на ОП РЧР и обхваща следните инвестиционни приоритети и специфични цели (СЦ):
Инвестиционен приоритет № 6: Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи във формален, неформален и неофициален вид, осъвременяване на познанията, уменията и компетенциите на работната ръка, както и насърчаване на гъвкави процеси на учене, включително чрез професионална ориентация и валидиране на придобитите компетенции.
Специфична цел 2: Увеличаване броя на заетите лица със средно и по-ниско образование, придобили нови знания и умения.
Планирано е целевата група успешно да премине обучение по професия: 521030 -"Машинен оператор", специалност: 5210301-"Металорежещи машини" от втора квалификационна степен и обучение по професия:521010 - "Машинен техник", специалност: 5210117 - "Технология на машиностроенето".
Очакваните резултати са свързани с повишаването на уменията на заетите лица, което ще окаже положително влияние в един по-широк икономически и социален контекст. Подобряването на уменията и знанията ще допринесе за успешното реализиране на лицата на пазара на труда, за тяхното задържане и най-вече за повишаване на възможностите им за кариерно развитие и намиране на по-добра и по-подходяща работа. Подходящите умения и компетенции са основополагащи за включването в работния живот, но също така и за включване в социалния и граждански живот. Те допринасят за бързата кохезия в контекста на Европейския съюз, която се базира на взаимно разбиране, толерантност към различията и активно гражданско общество.


www.eufunds.bg
Проект BG05M9OP001-1.021-0379
Възможности за обучения за заетите лица в "МАТ" ООДфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и Национално финансиране.